Onderzoek leerlingen 3ma

Uit de onderzoeksresultaten en leerlinggesprekken blijkt dat de leerlingen uit 3-mavo graag werken in tweetallen of in grotere groepen. Daarbij wordt benoemd dat zij gemotiveerder zijn wanneer er tijdens de lessen gebruik wordt gemaakt van afwisseling tussen bijvoorbeeld videomateriaal, PowerPointpresentaties en opdrachten uit het lesboek. Het maken van aantekeningen tijdens de uitleg wordt ook als leerzaam beschouwd. Tevens geven de leerlingen aan er baat bij te hebben als begrippen vaak herhaald worden, op verschillende manieren worden uitgelegd en als zij verschillende soorten vragen moeten beantwoorden. Daarnaast geven leerlingen aan dat zij het leerzaam vinden om zelf een onderzoek, verslag of presentatie te maken. Het aanreiken van lesstof in een spel- of quizvorm blijkt het meest motiverend te werken voor de leerlingen uit 3-mavo.
Wat opvallend is, is dat geen enkele leerling binnen het onderzoek aangeeft liever niet samen te werken. Het merendeel van de leerlingen geeft aan een voorkeur te geven aan samenwerkingen. Leerlingen werken graag samen omdat zij samen meer weten, samen tot betere antwoorden komen en omdat zij samen sneller klaar zijn. Daarnaast wordt ook eerlijk benoemd dat samenwerken gezelliger is. En als er wordt samengewerkt, hoeft er niet altijd op de docent te worden gewacht als er een probleem of vraag is. De leerlingen geven echter aan dat zij samenwerkingen als minder prettig ervaren omdat zij niet altijd zin hebben om rekening te houden met een ander, opdrachten samen soms juist langer duren en omdat samenwerkingen soms niet eerlijk verlopen.
De leerlingen geven in de klas veel gebruik te maken van de volgende werkvormen: Kahoot!, 30 seconds, check-in-duo’s en mindmappen. De volgende werkvormen zijn veel minder bekend bij de leerlingen: denken-delen-uitwisselen, leerlingen aan zet, feit of fabel verkopen, evalueren, de placematmethode en de binnen-buitenkring.
De leerlingen geven aan de werkvorm 30 seconds als het meest activerend en leerzaam te zien. Daarnaast zijn zij het meest enthousiast over de volgende werkvormen: één-tegen-honderdfeit of fabel verkopen, check-in-duo’s, Kahoot!, petje op-petje af, begrippenslang en rug aan rug.
De leerlingen duiden de volgende elementen als leerzaam, activerend en motiverend: samenwerken, het spelen van een quiz, spellen spelen over de lesstof, opdrachten uit de lesstof maken en zelfstandige werktijd in stilte. Het minst positief zijn de leerlingen over het geven van tips en tops en het zelf presenteren van bepaalde lesstof.